شرح فرآیند ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت

تشریح فرایند ممیزی

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی دارای مجوز انجام ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور در زمینه تولیدات مواد غذائی و آشامیدنی، از سازمان غذا و دارو، اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی مورخ 20/2/98 می‌باشد.

فهرست شرکت‌های بازرسی و ممیزی تائید صلاحیت شده جهت انجام ممیزی‌های خارج از کشور

بر اساس این مجوز، پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی مطابق «دستور العمل اجرایی نحوه انجام ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده به شماره SP-Pr-1397-0038، ویرایش 01، با تاریخ صدور 9/3/1388 و تاریخ بازنگری 8/3/1397» کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را در حین ارزیابی و ممیزی شرکت‌های تولیدی نظارت، ممیزی و به سازمان غذا و دارو گزارش می‌نماید.

هدف و دامنه

تشریح فرایند ممیزی تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی مطابق با «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده به شماره SP-Pr-1397-0038، ویرایش 01، با تاریخ صدور 9/3/1388 و تاریخ بازنگری 8/3/1397»

استانداردهای مورد پذیرش

براساس بند 5 دستورالعمل سازمان غذا و دارو، کارخانه تولیدی در کشور مبداء براساس یکی از استانداردهای ذیل، مورد ممیزی قرار خواهد گرفت:

استاندارد بین المللی غذا IFS (International Food Standard) (آخرین ویرایش)

استاندارد BRC (British Retail Consortium) (آخرین ویرایش)

استاندارد FSSC22000 (Food Safety System Certification) (آخرین ویرایش)

استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 (آخرین ویرایش)

استاندارد تجزیه تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

استاندارد SQF 2000 Level 2,3 (Safety Quality Food)

استاندارد GMP-Codex یا ISO 22002-1 (آخرین ویرایش)

مراحل انجام فعالیت‌ها

درخواست کننده فرم Application Form را از لینک مندرج در ذیل همین صفحه دریافت نموده و پس از تکمیل، امضاء و ممهور نمودن، نسخه اصل کاغذی را برای پژوهشکده ارسال می‌نماید.

پژوهشکده نسبت به بررسی اطلاعات ارسالی اقدام نموده و در صورت توانایی انجام ممیزی، پیشنهاد فنی - مالی خود را به صورت رسمی به متقاضی اعلام می‌نماید.

در صورت موافقت متقاضی با پیشنهاد فنی - مالی، پژوهشکده نسبت به ارسال متن قرارداد به متقاضی اقدام نموده و قرارداد، منعقد و مبادله می‌گردد.

پس از واریز هزینه ممیزی توسط متقاضی، زمان ممیزی مورد توافق قرار می‌گیرد.

نسخه الکترونیکی گزارشات انطباق ویژگی محصول درخواستی با استاندارد ملی / ضابطه فنی و بهداشتی اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی به همراه سایر مدارک اصلی نظام مدیریت کیفیت استقرار داده شده در شرکت تولیدکننده توسط متقاضی برای پژوهشکده ارسال می‌گردد.

برنامه‌ریزی، هزینه کرد و اجرا در خصوص اخذ ویزا (در صورت اعزام تیم ممیزی از ایران)، ایاب و ذهاب، اقامت و تغذیه تیم ممیزی توسط متقاضی صورت پذیرفته و مستندات ان به پژوهشکده ارائه می‌گردد.

پس از انجام ممیزی و در صورت وجود عدم انطیاق، اقدامات اصلاحی توسط متقاضی انجام شده و مستندات برای پژوهشکده‌ ارسال می‌گردد. در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی توسط تیم ممیزی، گزارش ممیزی توسط پژوهشکده تکمیل و برای سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردد.

لینک‌های مورد نیاز
فرم درخواست (Application Form) دانلود
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام ممیزی دانلود