طرح‌های گواهینامه انطباق محصول

فعالیت‌های ارزیابی انطباق در چارچوب طرح‌های ارزیابی انطباق محصول انواع طرح‌های ارزیابی انطباق
طرح 1-الف طرح 1-ب طرح 5
مرحله انتخاب شامل فعالیت‌های طرح‌ریزی و آماده‌سازی، مشخص کردن الزامات، برای مثال مدارک حاوی الزامات و نمونه‌برداری
مرحله تعیین ویژگی ها الف) نمونه برداری
ب) آزمون
ج) بازرسی خط تولید
د) بررسی مدارک فنی و مستندات قانونی
ه) ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
مرحله بازنگری بازنگری، مورد بررسی قرار دادن شواهد انطباق بدست آمده در حین مرحله تعیین برای احراز اینکه آیا الزامات مشخص شده، برآورده شده است.
مرحله تصمیم گیری تصمیم‌گیری در مورد صدور نامه اعلام انطباق
مرحله تایید انطباق صدور نامه اعلام انطباق
صدور گزارش ارزیابی انطباق محصول
طرح نوع 1- الف
در این طرح فعالیت‌های 'تعیین' در مورد یک یا چند نمونه از محصول، انجام می‌شود. یک گواهی تایید انطباق یا هر بیانیه انطباق دیگری (برای مثال: به صورت نامه) در مورد نوع محصول صادر می‌شود که ویژگی‌های محصول در گواهینامه یا یک مدرک مورد ارجاع در گواهینامه، شرح داده می‌شود. اقلام تولید شده بعدی تحت پوشش تایید انطباق انجام شده توسط نهاد گواهی کننده نمی‌باشند. نمونه‌ها، معرف اقلام تولید شده بعدی هستند که این موضوع می‌تواند توسط تولید کننده به عنوان محصولاتی که مطابق با نوع گواهی شده، تولید شده‌اند، مورد اشاره قرار گیرد. نهاد گواهی‌کننده ممکن است به تولید کننده حق استفاده از گواهینامه نوع یا هر بیانیه انطباق دیگری (برای مثال: نامه)، به عنوان مبنایی برای اظهار تولید کننده در مورد اینکه اقلام تولید شده بعدی با الزامات مشخص شده منطبق است، اعطا نماید.
طرح نوع 1- ب
این نوع طرح، مستلزم گواهی کردن تمامی یک بهر تولیدی محصولات، متعاقب انجام فعالیت‌های 'انتخاب' و 'تعیین' آن‌گونه که در طرح مشخص شده است، می‌باشد. نسبتی از مجموع اقلام بهر که مورد آزمون قرار می‌گیرد که می‌تواند شامل آزمون تمام اقلام موجود در بهر تولیدی (آزمون 100%) باشد، برای مثال برمبنای همگنی اقلام در بهر و در صورت اقتضا، به‌کارگیری طرح نمونه‌گیری خواهد بود. اگر ماحصل کارهای 'تعیین'، 'بازنگری' و 'تصمیم‌گیری' مثبت باشد، همه اقلام در بهر ممکن است به عنوان گواهی شده، محسوب شوند و ممکن است اگر در طرح گواهی کردن مشخص شده باشد علامت انطباق بر روی آنها درج شود.
طرح نوع 5
بخش 'بازبینی' این طرح امکان انتخاب بین نمونه برداری‌های دوره‌ای محصول یا از خط تولید یا از بازار یا از هر دو و انجام فعالیت‌های 'تعیین' در مورد آنها را در نظر می‌گیرد که بررسی شود اقلام تولید شده، متعاقب تایید انطباق اولیه، الزامات مشخص شده را برآورده می‌سازند. 'بازبینی' شامل ارزیابی دوره‌ای فرایند تولید یا ممیزی سیستم مدیریت و یا هر دو می‌باشد. گستره‌ای که چهار فعالیت 'بازبینی' در مورد آن انجام می‌شود ممکن است برای موقعیت مورد نظر، آنگونه که در طرح گواهی کردن، تعیین شده است، متفاوت باشد. اگر 'بازبینی' شامل ممیزی اولیه سیستم مدیریت مورد نیاز خواهد بود.