معرفی واحد

واحد بازرسی فنی از سال 96 به منظور ارزیابی انطباق محصولات فعالیت خود را شروع کرد. ارزیابی انطباق محصولات به شرح زیر انجام می‌شود:

در ابتدا مدارک و دستورالعمل‌های محصول بررسی می‌گردند. این مدارک بر اساس استانداردهای محصول و طرح گواهی، تعیین می‌گردند (برای اطلاع از طرح‌های گواهی محصول،اینجا را کلیک کنید.). پس از بررسی مدارک، آزمون‌های محصول مطابق با استاندارد مورد نظر انجام می‌شوند. در صورتی که مشتریان توانایی انجام آزمون‌های ذکر شده در استاندارد را داشته باشند، محصول در محل مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است پیش از انجام آزمون‌ها، توانایی مشتری برای انجام آزمون‌ها صحه‌گذاری می‌گردد. در صورتی که مشتری تجهیزات و امکانات لازم برای انجام آزمون‌ها را نداشته باشد، می‌تواند با کمک آزمایشگاه‌های همکار این واحد، آزمون‌های محصول را تحت نظارت تیم ارزیابی انجام دهد.

در صورتی که مشتری قصد دریافت گواهینامه طرح یک را داشته باشد، پس از انجام آزمون‌ها ارزیابی به پایان رسیده و گزارش آزمون صادر می‌گردد. در پایان پس از موافقت کمیته تصمیم‌گیری، گواهینامه نوع 1 برای محصول / محصولات مورد نظر صادر می‌گردد.

در صورتی که مشتری قصد دریافت گواهینامه طرح 5 را داشته باشد، پس از انجام آزمون‌ها، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و بازرسی فرآیند تولید انجام می‌شود. ممیزی سیستم مدیریت کیفیت برای مشتریانی که گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت معتبر داشته باشند، به صورت سریع (quick audit) انجام شده و تنها برخی از بندهای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و از پیاده‌سازی آن اطمینان حاصل می‌گردد. این ممیزی برای سایر مشتریانی که گواهینامه معتبر ندارند به صورت کامل انجام می‌شود.

جهت اطمینان از مطابقت تمام محصولات تولید شده با استانداردها، بازرسی فرآیند تولید انجام می‌شود. در بازرسی فرآیند تولید، تمام مراحل تولید شامل کنترل‌های ورودی، حین تولید و نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در پایان کلیه مدارک و سوابق ارزیابی بازنگری شده و پس از موافقت کمیته تصمیم‌گیری، گواهینامه نوع 5 با اعتبار سه ساله برای مشتری صادر می‌گردد.

فلوچارت مراحل ارزیابی انطباق محصول را می‌توانید دراینجامشاهده کنید.