پیام روز جهانی استاندارد

‫۳ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

روسای سازمان های IEC ،ISO  و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد (23 مهر 1395) پیام مشترکی به شرح ذیل صادر کرده اند:

 استانداردها ما را به روش­ها و آیین­کارهای اطمینان بخش و با چارچوب­های قابل اعتماد همکاری متصل می­سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک در باره طرف­های یک ارتباط یا معامله، استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره­گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می­باشند.

تعاملات اجتماعی برمجموعه­ای از معیارها، مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد - استانداردهای بین المللی با  مدون­سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می­نمایند.

 محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین­المللی دارای نشانه کیفیت، ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی­های  جهان همبسته ما صحبت می­کنند، در جاهایی که اطمینان ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است، یکنواختی را مطرح می­نمایند.