سمینار مدیریت خوردگی، مهندسی خوردگی و مدیریت دانش خوردگی

‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با همکاری دکتر جواهر دشتی،  سمینار «مدیریت خوردگی، مهندسی خوردگی و مدیریت دانش خوردگی» را برای مدیران ارشد  و کارشناسان فنی و غیر فنی  برگزاری می کند.